Highlights: Boise at Borah

Boise at Borah girls varsity soccer highlights 9/19/2016