Dozens make their voices heard on education in Idaho